کلیه خدمات زیر توسط شرکت پروا تجارت آسیا برای مشتریانی که می خواهند کالای خود را صادر نمایند انجام می گردد :

ﺻﺪورﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ(ﭘﯿﺶﻓﺎﮐﺘﻮر)

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارک و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی

ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ

کسب مجوز از سازمان های زیربط

اظهار کالا به  گمرک

عقد قرارداد حمل  و بیمه

دریافت گواهی بازرسی کالا

صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا

ارسال کالا